کجاهستیم......

الهی به نعمتت حضور قلبم را از خطور ذنوب باز دار

محدث  عظیم وسالک وارسته مرحوم مجلسی پدر علامه مجلسی می فرمایید :«در اوالیل جوانی مایل بودم نماز شب  بخوانم ،اما نمازقضا برعهده ام بود وبه همین دلیل احتیاط میکردم ونمیخواندم خدمت  شیخ بهایی عرض نمودم که فرمود :نماز قضابخوان  اما من باخودم نماز شب خصوصیات خاص خودرا دارد وبانماز های واجب فرق میکند........

ادامه دارد.....