کجاهستیم......

الهی به نعمتت حضور قلبم را از خطور ذنوب باز دار

.: تعداد کل صفحات 2 :. [ 1 ] [ 2 ]