کجاهستیم......

الهی به نعمتت حضور قلبم را از خطور ذنوب باز دار